A – Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Nonius bvba, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken.
 2. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Nonius bvba ondertekend akkoord.
 3. In de volgende tekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier (Nonius bvba) die de bestelling heeft aanvaard.
 4. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavig voorwaarden werden medegedeeld.
 5. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Nonius bvba deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Nonius bvba schriftelijk bevestigd of ondertekend worden.
 6. De meest recente versie is steeds terug te vinden op  http://www.nonius.be of op eenvoudig verzoek per post of email te verkrijgen.

B – Offerte, Voorstel en overeenkomst

 1. De door Nonius bvba gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).
 2. Nonius bvba is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Nonius bvba daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Nonius bvba tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Per januari 2020 activeren wij ook de aanvaarding van goedkeuringen per mail op volledige en/of gedeeltelijke prijsopgaven. Deze worden als rechtsgeldend beschouwd en zijn gelijkwaardig aan een fysieke ondertekening.
 5. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.
 6. Terugbezorgde ondertekende exemplaren van ontvangen offertes gelden als akkoord en initiëren de uitvoering van de daarin beschreven diensten/opdrachten. Voorwaarde om aan de beschreven prijszetting te voldoen is dat dit gebeurd binnen de uiterlijke geldigheidsdatum zoals weergegeven in de offerte, vervaldag inbegrepen. Op uitdrukkelijke en eenvoudig verzoek kan de offerte en de daarin beschreven voorwaarden verlengd worden, al dan niet met herziene prijzen voor marktgevoelige segmenten.

C – Aanvang, duur en beëindiging

 1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Nonius bvba of een begin van uitvoering van de werken, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
 2. Nonius bvba kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Nonius bvba niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 3. Nonius bvba heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Elke annulering van een bestelling (incl. hosting en domeinnamen) dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Nonius bvba.
 5. In geval van annulering door de klant is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling.

D – Aanlevering klant

 1. Informatie – Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Nonius bvba.
 2. Materiaal – Het publicitaire materiaal benodigd voor de realisatie van de website of andere dienst wordt door de klant aangeleverd. Dit gebeurt binnen een tijdspanne van hoogstens 4 weken na ondertekening van de overeenkomst. Zo mogelijk wordt het materiaal bezorgd op een elektronische gegevensdrager. Zo niet, heeft Nonius bvba recht op een vergoeding voor het converteren van drukwerk naar de computerstandaarden. Deze wordt vooraf schriftelijk overeengekomen met de klant.
 3. Gebrekkige of onvolledige aanleveringNonius bvba voert de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal, waarna de klant wordt gefactureerd. Hieronder vallen zowel materiële gebreken als extern aan te roepen links en bronnen. Nonius bvba kan in geen elk gevaal aansprakelijk worden gesteld voor het malfunctioneren van dergelijke externe bronnen en ziet af van ingrijpen om – onder dekking van de inhoud van de lopende offerte – deze externe problemen te vermijden.

E. Levering & leveringstermijn

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatieve inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.
 2. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.
 3. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

F. Meerwerk

 1. Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Nonius bvba.
 2. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Nonius bvba worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Actuele regietarrieven zijn ten allen tijde bij Nonius bvba te bekomen. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
  1. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
  2. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Nonius bvba kenbaar zijn gemaakt;
  3. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Nonius bvba in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Nonius bvba weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  4. Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

G. Hosting & domeinnamen

 1. Bij ondertekening van de hostingovereenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk de voorwaarden gesteld door de officiële domeinnaam registratie instanties. In België is dit DNS vzw. Hun voorwaarden bevinden zich op http://www.dns.be/nl/home.php?n=51
 2. Domeinnaam- en hostingovereenkomsten worden vanzelf geprolongeerd door Nonius bvba na de vervaldatum.
 3. Vernieuwingsfacturen worden normaliter geredigeerd tijdens de maand voor de vervaldatum.
 4. Bij niet betaling van de verschuldigde domeinvergoedingen op de factuurvervaldag wordt het domein geschrapt en blijven de tegoeden onveminderd inbaar. Het heractiveren – indien nog mogelijk – gebeurt pas na betaling van openstaande tegoeden en bijkomende kosten van heraanvraag.
 5. Overeenkomsten kunnen opgezegd worden:
  1. aangetekend, bij voorkeur minstens drie maanden voor vervaldatum, om kosteloos verwerkt te worden.
  2. middels aangetekende notie van stopzegging, binnen de twee maand voor de vervaldatum resulteert in facturatie van 15 % van de totaalsom voor het volledige volgende jaar.
  3. middels aangetekende notie van stopzegging, binnen 1 maand voor de vervaldatum resulteert in facturatie van 30 % van de totaalsom voor het volledige volgende jaar.
  4. Bij stopzetting van de facturatie na de vervaldatum, of het niet voldoen aan de facturatie binnen de voorgeschreven vervaldatum van de factuur, moet u ervan uitgaan dat wij reeds de volledige onkosten voor uw hosting voor voor dat hele komende jaar aan derden/leveranciers hebben voldaan. De facturatie door Nonius bvba en alle administratieve kosten zullen op dat moment eveneens reeds gebeurd zijn en in de boekhouding opgenomen zijn. U wordt verzocht deze voor de volle 100% te voldoen. Bij niet voldoen aan deze laatste voorwaarde worden er na schriftelijke aanmaning juridische stappen ondernomen.
 6. Bij opzegging hostingovereenkomst kan op aanvraag een backup van zowel de codebase als de database bekomen worden. Uw data backup wordt – tenzij hierop tot uitzondering overeengekomen werd – tot 6 maand na opzegging bewaard. Na deze periode staan wij niet meer garant voor de recuperatie van het materiaal.

H. Hosting/e-mail/beveiliging

 1. Nonius bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen (red. hackers, malware, virussen).
 2. Nonius bvba voorziet echter een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall of van SSL (indien uitrdukkelijk gevraagd) of een beveiligde omgeving.

I. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot onze koopwaren en diensten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
 2. Klachten met betrekking tot onze facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
 3. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen.
 4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

J. Eigendomsrecht

 1. De geleverde goederen, software of diensten blijven eigendom van Nonius bvba tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten. Na installatie van de applicatie verleent Nonius bvba een onbeperkt gebruiksrecht in tijd. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij Nonius bvba volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor de software algoritmes en –logica, broncode, databasesystemen en –ontwerpen, foto- en grafisch materiaal, filmbeelden, logo ontwerpen, website ontwerpen, interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. Nonius bvba heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren.
 2. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen of op de door Nonius bvba beschikbaar gestelde hardware, of bij Nonius bvba ondergebrachte hardware en waarborgt dat Nonius bvba hiervoor nooit kan worden aangesproken.
 3. Nonius bvba heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken dat eigendom is van de klant van Nonius bvba.

K. Aansprakelijkheid

 1. Nonius bvba is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald.
 2. De klant vrijwaart Nonius bvba voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.
 3. Nonius bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Nonius bvba ontwikkelde websites.
 4. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
 5. Nonius bvba is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie.
 6. Nonius bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke uitval of disfunctie van het hostingsystemen, maar stel ten allen tijde alles in het werk om zo snel mogelijk uptime te garanderen.

L. Bewijs

 1. Zowel Nonius bvba als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

M. Betaling

 1. De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
 2. Bij stopzetting van een door een offerte begrootte en bekrachtte opdracht of overeenkomst, vervallen goodwill kortingen toegekend op het totaalbedrag van diezelfde offerte en wordt onmiddellijke betaling van het totaalbedrag verzocht. Kortingen toegekend om redenen van rechtzetting, balanscorrecties, kortingscodes, openstaande bedragen aan de tegenpartij en plubliekelijke geadverteerde acties en/of kortingscampagnes vallen hier niet onder en blijven behouden in de finale afrekening.
 3. De betalingstermijn, vermeld op de factuur (staandaard 14 kalenderdagen), heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.
 4. De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen na de ontvangst van de factuur.
 5. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en tevens vervallen alle eventuele prijsvoordelen en kortingen.
 6. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, dan wordt de openstaande som automatisch verhoogd met de interest voor handelstransacties, zijnde 8% op heden én een forfaitair bedrag van 40 EUR voor de invorderingskosten, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit wettelijke vastgelegde (en verplicht na te komen, wet per 1 feb. 2022) schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.
 7. Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.
 8. Bij oplevering van het project zal in geval van facturatie van een voorschot van 40% een restbedrag van 60% van de totaalsom worden gefactureerd.
 9. Indien in de overeenkomst deeltijdse opleveringsmomenten zijn voorzien moet de klant uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te publiceren.
 10. Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is ten allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

N. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.
 2. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Nonius bvba en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nonius bvba. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.
 3. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

(update per 01 januari 2022)